800 950 950 
Soukromí zákazníci Firemní zákazníci
  Vytisknout stránku

Informace o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy

S níže uvedenými informacemi Vám poskytujeme krátký přehled o aktuálních předpisech a normách pro skladování hořlavých kapalin a kapalin ohrožujících vodu v souladu s předpisy.

Takto se hořlavé kapaliny a kapaliny ohrožující vodu skladují v souladu s předpisy:

Dodržujte laskavě příslušné předpisy, stanovy a zákony daných zemí, týkající se povolení, předepsaných záchytných objemů atd.

Instalace a skladování záchytných van

Z důvodů ochrany spodní vody musí být nádoby, v nichž se skladují hořlavé nebo vodu ohrožující kapaliny, zajištěny vhodnými záchytnými vanami proti úniku obsahu.
Záchytné vany smí být instalovány pouze na rovných plochách, zajištěných před deštěm. Podle německých předpisů a zákonů musí být záchytná vana schopna pojmout obsah největší nádoby, nejméně však 10 % uskladněného množství.

Příklad

Skladování 2 sudů po 200 litrech
  • celkové skladované množství = 400 litrů, z toho 10 % = 40 litrů
  • největší nádoba = 200 litrů
Potřebný objem vany = 200 litrů
Pozor!

Při skladování v oblastech s ochranou spodní vody (pokud je zde skladování povoleno) musí být záchytná vana schopna pojmout veškeré skladované množství (100 %).

Ocelové záchytné vany pro skladování hořlavých kapalin kategorií GHS 1 - 3 a kapalin ohrožujících vodu kategorií GHS 1 - 4.

Záchytné vany z PE pro skladování kapalin ohrožujících vodu kategorií GHS 1 - 4. V Německu nesmí být používány ke skladování hořlavých médií.

Odolnost materiálů

Odolnost materiálů van vůči korozi a jejich snášenlivost s uskladněnými látkami musí být prokazatelně zjištěna. Za toto zjištění odpovídá uživatel. Vždy prosím dodržuje údaje v seznamech odolnosti a bezpečnostních listech nebezpečných látek týkajících se skladovaného média.

Tip
Pokud nelze ze seznamu odolnosti získat žádné údaje, materiál záchytné vany většinou odpovídá materiálu skladovací nádoby.

Klasifikace / označení kapalin ohrožujících vodu

Symboly nebezpečí pro kapaliny ohrožující vodu

DOSUD podle WHG (do 30.11.2010)

Klasifikace Symbol nebezpečí R věta Kategorie nebezpečí
silně ohrožující vodu - WGK 3
ohrožující vodu R 50, R 50/53, R 51/53 WGK 2
slabě ohrožující vodu R 52/53, R 53 WGK 1
NOVĚ podle GHS / REACH (realizace od 01.12.2010)

Klasifikace Symbol nebezpečí H věta Kategorie nebezpečí
akutně ohrožující vodu H 400 kategorie GHS 1
chronicky ohrožující vodu H 410 kategorie GHS 1
chronicky ohrožující vodu H 411 kategorie GHS 2
chronicky ohrožující vodu H 412 kategorie GHS 3
chronicky ohrožující vodu H 413 kategorie GHS 4


Klasifikace / označení hořlavých kapalin

Symboly nebezpečí pro hořlavé kapaliny

DOSUD podle GefstoffV (do 30.11.2010)

Klasifikace Symbol nebezpečí Kritéria R věta
vysoce hořlavé bod vzplanutí < 0 °C bod varu < 35 °C R 12
lehce hořlavé bod vzplanutí < 21 °C R 11, R 15, R 17
hořlavé   bod vzplanutí > 21 °C < 35 °C R 10
NOVĚ podle GHS / REACH (realizace od 01.12.2010)

Klasifikace Symbol nebezpečí Kritéria H věta Kategorie nebezpečí
extrémně hořlavé bod vzplanutí < 23 °C bod varu < 35 °C H 224 kategorie GHS 1
lehce hořlavé bod vzplanutí < 23 °C bod varu > 35 °C H 225 kategorie GHS 2
hořlavé bod vzplanutí > 23 °C < 60 °C H 226 kategorie GHS 3

Další symboly nebezpečných látek podle GHS


Žíravá C

Toxická T
Vysoce toxická T+
Všechny údaje platí výhradně pro Německo, nekladou si nárok na úplnost a jsou nezávazné. Dodržujte předpisy obecně platné pro Vaši zemi. Bližší informace obdržíte od Vašeho kompetentního úřadu.

Informační systém pro skladování nebezpečných látek

Abychom Vám usnadnili výběr správného výrobku pro Vaše potřeby, integrovali jsme u příslušných výrobků informační systém pro skladování nebezpečných látek:

Z hlediska schválené vhodnosti a odolnosti jsou vyobrazeny symboly nebezpečí nejčastěji skladovaných médií (tyto symboly naleznete také na svých nádobách s nebezpečnými látkami).

Co se týče povolení, je zobrazeno logo příslušného zkušebního certifikátu.

Schválení


Prohlášení o shodě (ÜHP) podle stavebního řádu A část 1, DIBt, Berlín

Všeobecné schválení stavebního dozoru DIBt, Berlín

Zkušební certifikáty Spojených států amerických

Factory Mutual (nezávislá zkušební agentura)
Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency
Environmental Protection-Agency
Uniform Fire Code

Vysvětlivky k běžným termínům a zkratkám používaným v katalogu

ADR / RID
Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží na silnici a železnici
BetrSichV
Nařízení o provozní bezpečnosti
DIBt
Německý institut pro stavební techniku
GGVSEB
Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží na silnici, železnici a prostřednictvím vnitrozemské lodní dopravy
GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, mezinárodní jednotný systém pro klasifikaci a značení chemikálií (látky a směsi).
IBC / KTC
Intermediate Bulk-Container / Kubischer Tank-Container, krychlový velkoobjemový kontejner
Mezinárodně schválený velký obalový prostředek pro kapalné nebezpečné látky.
StawaR
Směrnice pro ocelové vany do 1000 litrů
TRbF
Technická pravidla pro hořlavé kapaliny
TRG
Technická pravidla pro stlačené plyny
ADR / RID
Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží na silnici a železnici
ÜHP
Prohlášení o shodě výrobce po vyzkoušení výrobku uznávanou institucí

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop KAISER+KRAFT je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků