Zpět

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro soukromé zákazníky najdete zde.


Pro stažení verze ve formátu PDF klikněte zde.

Které jsou v souladu s § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, součástí kupních smluv, uzavřených na základě katalogové objednávky zákazníka mezi společností KAISER+KRAFT, spol. s r.o., IČ: 48593591, se sídlem U garáží 1611/1, 170 00, Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 18752, jako dodavatelem a zákazníkem jako odběratelem, jejichž předmětem je dodávka zboží nabízeného v katalogu dodavatele:

§ ROZHODNÉ PRÁVO

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda odběratel je tuzemskou či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a odběratel přebírá zboží od dodavatele v České republice.

§ KUPNÍ SMLOUVA A JEJÍ NÁLEŽITOSTI

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

a) objednávka odběratele, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží a místě odběru,

b) potvrzení objednávky dodavatelem, včetně kalkulace ceny.

Objednávka i potvrzení objednávky se zasílá písemně.

§ PLATEBNÍ PODMÍNKY

V cenách uvedených v katalogu není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Pokud KK nefakturuje skutečně vzniklé přepravní náklady v jednotlivém případě, bude účtován poplatek za přepravu ve výši 150 CZK. Poštovné bude zdarma při celkové hodnotě nákupu 1.500 CZK netto nebo více. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu, a to poštou. Odběratel se zavazuje zaplatit kupní cenu do 15-ti dnů ode dne vystavení faktury, a to bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve

faktuře. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zakázky. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

§ ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce minimálně 36-ti měsíců ode dne prodeje (t.j. ode dne převzetí zboží). Odpovědnost dodavatele za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí odběratelem vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže odběratel zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží, způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu. Pokud poškození způsobené při přepravě zjistí až po dodání, je povinen spojit se do tří pracovních dnů s kanceláří dodavatele, aby zástupce dopravce mohl sepsat reklamační protokol.

Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne přejímky zboží. Reklamace musí být uplatněna doporučeným dopisem, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady.

V případě, že reklamace bude oprávněná, může odběratel dle svého výběru požadovat:

a) dodání chybějícího množství zboží a výměnu vadného zboží za bezvadné,

b) přiměřenou cenovou slevu.

Volba mezi těmito nároky odběrateli náleží, jen jestliže ji oznámí dodavateli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po této reklamaci. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. Pokud v uvedené lhůtě neoznámí odběratel volbu svého nároku, je dodavatel oprávněn rozhodnout sám, zda dodá chybějící zboží, vymění vadné zboží nebo poskytne odběrateli slevu z kupní ceny.

Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba převzetí zboží. Odběratel není oprávněn sám, bez výslovného souhlasu dodavatele, o slevu snížit placenou kupní cenu. Byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. Nárok na úroky podle § 439 odst. 2 obchodního zákoníku je vyloučen.

Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.

Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele.

Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

§ VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odběratel má právo vrátit zboží do 30 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží může být vráceno po předchozí - i pouze telefonické - dohodě s dodavatelem, nepoškozené, nepoužité a v původním obalu. Dodavatel v takovém případě organizuje vyzvednutí a zpáteční přepravu zboží a hradí také veškeré náklady s tím spojené. Po převzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu popř. vrátí zaplacenou kupní cenu převodem na účet odběratele. Právo na vrácení zboží neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle speciální objednávky a není standardně uvedeno v katalogu nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva.

§ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

mají ve smyslu § 273 obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

KAISER+KRAFT , s. r. o.

KAISER+KRAFT

Partner pro vybavení provozu a kanceláře Nabídky platí pro obchod, živnosti a průmysl. Všechny ceny bez daně z přidané hodnoty.

§ Aktuálnost

Stav: 23.10.2023