Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Základy vysokotlakého čištění

Základy vysokotlakého čištění – jaké čištění je vhodné pro jaké znečištění.

Jak ulpívá nečistota?

Nečistota může ulpívat na povrchu objektů třemi různými způsoby:

1. Elektrostatická přitažlivost:
Pokud má povrch jiný náboj než nečistota, ulpívá na něm špína vzájemnou přitažlivou sílou.

Základy vysokotlakého čištění 076

2. Chemická změna látky:
Povrch se změní chemickým působením a působí špinavě.

Základy vysokotlakého čištění 075

3. Prostorové spojení:
Nečistota se zachytí na drsném povrchu a poté zde ulpí.

Základy vysokotlakého čištění 074

Jak lze využít znalosti o ulpívání nečistoty pro čištění?

Cílem čištění je zničit vazby mezi nečistotou a povrchem. Při vysokotlakém čištění jsou k tomu využívány mechanické, tepelné a chemické faktory.

Mechanické

Účinek vysokotlakého čističe je ovlivňován čtyřmi veličinami: čerpaným množstvím, tlakem čerpadla, vzdáleností ze které se ostřikuje a úhlem stříkání.

Důležitý je zde nárazový tlak, tedy síla nárazu vodního paprsku na čištěnou jednotku plochy. Ten je závislý na

  • vzdáleností stříkání: Doporučuje se vzdálenost od 10 do 30 cm, protože tlak s větší vzdáleností rychle klesá.
  • úhlu stříkání: Úhel by měl být volen podle stupně znečištění. Úporná špína vyžaduje úhel 0-25°, střední 25-50° a mírné znečištění úhel 50-80°.
  • tlaku trysky: V závislosti na množství vody a průřezu trysky nabízí vyšší tlak trysky pouze podproporciální nárůst nárazového tlaku.
  • množství vody: Zvětšením množství lze dosáhnout rychlého zvýšení nárazového tlaku. Usnadní se tím také odvádění nečistoty, protože i při větší vzdálenosti dochází k menšímu rozprášení.

Tepelné

Přívodem tepla se urychlí chemické procesy, lze tak například rychleji rozpustit tuky a oleje. Zahřátím čištěného objektu se rovněž zkracuje doba schnutí. Je tak možné dosáhnout lepších výsledků a až o 40 % kratší doby čištění. Ovšem zvětšení stříkací vzdálenosti má za následek snížení teploty.

Chemické

Pokud zvýšení nárazového tlaku nebo teploty nepřináší uspokojivé výsledky, je třeba použít chemické čisticí prostředky. Ty mají pozitivní vliv na zvýšení smáčivosti, emulgaci nebo přímé chemické reakce s částicemi nečistoty.

Vhodnost čisticích prostředků se řídí podle jejich hodnoty pH a ošetřovaného povrchu. Kyselé prostředky s hodnotou pH 0-6 se tak používají pro vápenaté usazeniny, močovinu, rez nebo ostatní oxidy, alkalické s hodnotou pH 8,5 až 14 oproti tomu na oleje, tuky, dehet a saze. Pro citlivé povrchy s mírným znečištěním olejem nebo tukem jsou správnou volbou neutrální čisticí prostředky. Extrémně kyselé nebo alkalické hodnoty však mohou vést k poškození vysokotlakého čističe nebo objektu nebo se dokonce dostat do rozporu se zákonem o odpadních vodách. Chemické čisticí prostředky mohou způsobit škody také při dlouhé době působení. Obecně platí, že prodloužení působení má smysl jen do určité doby, protože intenzita čištění se s postupující dobou blíží limitní hodnotě. Pozitivní výsledky na dobu čištění má předchozí změkčení hrubých vrstev nečistot vodou, protože tak lze při vlastním čištění vysokotlakým čističem uspořit až 50 % času.

Upozornění ohledně údajích o tlaku v MPa (Megapascal)
Z důvodu přechodu na bezpečnostní zkušební normu IEC 60335/2/79 již údaje o tlaku nebudou do budoucna uváděny v "bar", nýbrž v "MPa". Platí převod: 10 barů = 1MPa.