Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Skladování hořlavých kapalin v bezpečnostních skříních

-

Všeobecné právní základy a definice

Pro skladování nebezpečných látek platí následující definice:

Nebezpečné látky musí být skladovány nebo uchovávány tak, aby neohrožovaly lidské zdraví a životní prostředí. Je třeba zabránit zneužití nebo nesprávnému použití. Skladování nebezpečných látek v nádobách na potraviny je zakázáno. Skladování je uchovávání nebezpečných látek pro pozdější použití a distribuci ostatním.

Zahrnuje také přípravu, např. pro přepravu nebo vykládku, pokud se tak nestane do 24 hodin od jejího zahájení nebo následující pracovní den. Pokud tento pracovní den připadne na sobotu, lhůta končí na konci následujícího pracovního dne.

Skladování v bezpečnostních skříních a opatření na ochranu proti výbuchu

Výhody používání bezpečnostních skříní typu 90 podle normy EN 14470-1 pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti jsou zřejmé:

 • Splnění základních požadavků na ochranu proti požáru a výbuchu
 • Rychlé a efektivní uložení nebezpečných látek do bezpečnostních skříní po skončení práce
 • Minimalizace nechráněného skladování nebezpečných látek na pracovišti
 • Snížení vnitropodnikové přepravy nebezpečných látek a souvisejícího rizika
 • Flexibilita skladovacích míst
 • Efektivnější využití úložných prostor

Upozornění: Instalace bezpečnostních skříní je po konzultaci s místními hasiči možná i na chodbách, pokud nedojde k omezení šířky únikové cesty.

Bezpečnostní skříně s technickým odvětráváním a bez něj

Bezpečnostní skříně by obecně měly být vybaveny technickým odvětráváním. To lze realizovat jedním z následujících způsobů:

 • Připojení k již existujícímu ventilačnímu systému
 • Samostatný ventilátor s náležitým odvodem odpadního vzduchu
 • Odvětrávací nástavec instalovaný na bezpečnostní skříni s náležitým odvodem odpadního vzduchu
 • Připojení nástavce s filtrem cirkulujícího vzduchu na principu adsorpce

V těchto případech odpadá vymezení zón ochrany proti výbuchu kolem skříně.

Nástavec s filtrem cirkulujícího vzduchu

Praktické zkoušky při použití nástavců s filtrem cirkulujícího vzduchu ukázaly, že při provozu bezpečnostních skříní nemůže dojít k požáru adsorpčních filtrů, jak jsou známy z velkých průmyslových závodů, pokud je nástavec s filtrem cirkulujícího vzduchu na bezpečnostní skříni vybaven nepřetržitě působícím ochranným zařízením. Pokud technické odvětrávání nelze použít, bezpečnostní skříň může být provozována i bez něj. V takovém případě je třeba vymezit zóny ochrany proti výbuchu.

Bezpečnostní skříně podle normy DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1 – hlavní požadavky

Bezpečnostní požadavky

 • Minimalizace rizika požáru v souvislosti se skladováním hořlavých látek a ochrana obsahu skříně v případě požáru v rámci známého (vyzkoušeného) časového intervalu.
 • Minimalizace par unikajících do pracovního prostředí.
 • Zadržení možných průsaků látek uvnitř skříně.
 • Jako explicitní cíl ochrany jsou poprvé definováni také hasiči. Norma vyžaduje dostatek času pro zaměstnance, aby mohli opustit pracoviště, a dostatek času pro hasiče, aby se dostali do budovy dříve, než skladované hořlavé látky způsobí nekontrolovatelný požár.


Protipožární odolnost

 • Zkouška ve vhodné požární komoře simulující samostatně stojící skříň.
 • Celá skříň musí být vystavena stejným podmínkám horka.
 • Působení plamene podle jednotné teplotní křivky podle EN 1363-1 (5.1.1).
 • Měřen je nárůst teploty ve skříni (13 měřicích míst na povrchu a ve vzduchu).
 • Skříň se poté klasifikuje jako typ 15, 30, 60 nebo 90.


Dveře

 • Musí se kompletně zavřít z každé polohy (doba zavření max. 20 s).
 • Integrovaná zajišťovací zařízení musí zaaretované dveře uvolnit při teplotě 50 °C (+0/–10 °C).


Větrání

 • Otvory pro přívod a odvod vzduchu jsou povinné.
 • Větrací otvory se musí automaticky zavřít při teplotě 70 °C (±10 °C).


Podlahy a výtahy

 • Podlahy a výtahy musí být schopny unést zatížení stanovené výrobcem po dobu trvání požáru.


Spodní záchytná vana

 • Spodní záchytná vana si po dobu trvání požáru musí zachovat svou funkčnost.
 • Vizuální kontrola (naplnění spodní záchytné vany vodou).


Předávané informace

 • Návod k obsluze s údaji o maximálním zatížení podlah nebo výtahů skříně, objemu spodní záchytné vany, doporučeních pro kontroly a údržbu, prohlášení o shodě od výrobce nebo potvrzení o shodě od autorizovaného ústavu pro zkoušky materiálu.


Označení a popis

 • Upozornění: po použití musejí být uzavřeny dveře.
 • Výstražné symboly „Pozor: nebezpečí požáru“ a „Nebezpečí požáru: zákaz kouření a manipulace s plamenem“ podle normy ISO 3864.
 • Požární odolnost v minutách podle DIN EN 14470-1.
 • Název a/nebo obchodní značka výrobce.
 • Číslo modelu a rok výroby.