Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách

Upozornění: Následující doplňkové informace ohledně „Skladování hořlavých látek a látek ohrožujících vodu v záchytných vanách“ jsou založeny na německých zákonech a nařízeních.
Dodržujte prosím závazné předpisy a stanovy daných zemí. Bližší informace obdržíte od Vašeho kompetentního úřadu.

Všeobecné právní podklady a definice

Předpisové skladování vodu ohrožujících kapalin

Manipulace a skladování nebezpečných látek představuje v zásadě velmi vysoké riziko. Za účelem ochrany člověka a životního prostředí se v provozech, kde se s nebezpečnými látkami pracuje, musí dodržovat speciální legislativní požadavky příslušných norem (BetrSichV, TRbF, GefStoffV, WHG, VAwS atd.).

Zákon o hospodaření s vodou (WHG)

Zásada starostlivosti podle zákona o hospodaření s vodou (WHG) říká, že určitá opatření jsou přípustná pouze tehdy, když je podle lidských zkušeností nepravděpodobné, že by na základě toho mohlo dojít k negativním změnám vodstva. V § 62 a § 63 zákona o hospodaření s vodou jsou upraveny požadavky na zacházení s vodu ohrožujícími látkami a na zjištění vhodnosti podle příloh LAU.

Zákon o bezpečnosti práce (ArbschG)

§ 3: "Zaměstnavatel je povinen přijmout nezbytná opatření podle zákona o bezpečnosti práce (...)." "Dále musí zaměstnanec (...) poskytnout potřebné prostředky."


§ 13: "Osobami odpovědnými za plnění povinností jsou vedle zaměstnavatele osoby, které zaměstnavatel písemně pověřil."

Instalace a skladování

Nádoby, v nichž se skladují hořlavé nebo nehořlavé vodu ohrožující kapaliny, musejí být zajištěny vhodnými záchytnými vanami proti úniku obsahu (ochrana vodstva).
Záchytná vana musí být schopna pojmout obsah největší nádoby (min. 10 % uskladněného množství).

Příklad:

záchytná vana pro skladování 2 sudů po 200 litrech
10 % = 40 litrů
největší nádoba = 200 litrů
nutný záchytný objem
záchytné vany = 200 litrů

POZOR: Při skladování v oblastech s ochranou spodní vody (pokud je zde skladování povoleno) musí být záchytná vana schopna pojmout veškeré skladované množství (100 %).

Odolnost

Odolnost použitých materiálů záchytné vany vůči korozi a jejich snášenlivost s uskladněnými látkami musí být prokazatelně zjištěna.


UPOZORNĚNÍ: Pokud nelze ze seznamu odolnosti získat žádné údaje, materiál záchytné vany většinou odpovídá materiálu skladovací nádoby.

Záchytné vany z oceli

Použitelné pro hořlavé (výška vany 500 mm) a vodu ohrožující kapaliny.

Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách wt$

Záchytné vany z polyetylenu

Použitelné pro vodu ohrožující kapaliny, kyseliny a louhy; nelze použít ke skladování hořlavých kapalin.

Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách wt$

Společné skladování

Při společném skladování v/na záchytných vanách se vedle zákazu společného skladování musí navíc dodržovat, aby se nad vanami neskladovaly žádné látky, které by v případě kontaktu mohly vzájemně reagovat.
Dodržovat se přitom musí nejen odolnosti, ale zejména u záchytných van z polyetylenu také možné exotermické reakce. Vznikající horko by mohlo zničit statiku záchytné vany.

Zacházení se záchytnými vanami

Nutnost použití záchytných van je na základě ustanovení zákona a příslušných vyhlášek mimo veškerou pochybnost. Při použití se navíc musí dodržovat následující pravidla:

 • Záchytné vany smí být instalovány pouze na rovných plochách, zajištěných před deštěm. Nutnost použití nájezdové ochrany vyplyne z prostorového uspořádání.
 • Nádoby se na vaně musí skladovat tak, aby nepřesahovaly přes vanu. Tím se zabrání spadnutí a v případě úniku budou unikající kapaliny zachyceny.
 • Pokud se na vaně provádí stáčení z nějaké nádoby, musí se dbát na to, aby se výpustný otvor nacházel nad vanou. Pokud by to z důvodu rozměrů nádoby nebylo možné, měla by se použít předsazená nádoba. Průsaky způsobené netěsnostmi kohoutu a odkapávající kapalinou tak budou bezpečně zachyceny.
 • Pokud není uvedena výška pro stáčení do malých nádob nebo viskozita kapaliny, doporučuje se použití zvýšené odstavné plochy se sklonem.

Povinnosti provozovatele

Ve směrnici STAWA-R (směrnice pro ocelové vany) jsou definovány povinnosti provozovatele:

 • Provozovatel odpovídá za použití v souladu s určením
 • Údržba
 • Záchytná vana se musí udržovat bez vody a nečistot
 • Poškození povrchové ochrany se musí bez odkladu odstranit (koroze)
 • Pravidelné kontroly (min. 1x týdně)
 • Stav záchytné vany (mřížkových roštů) se každé 2 roky musí kontrolovat prostřednictvím prohlídky
 • Výsledek se musí zaprotokolovat a na vyžádání předložit úřadu pro ochranu vod

Rozdělení nebezpečných látek do tříd ohrožení vody

nwg: neohrožují vodu

nově*: všeobecně ohrožují vodu, např. pevné směsi a určité vyplavované kapalné látky (močůvka, hnojůvka, siláž nebo odpad)

WGK 1: slabě vodu ohrožující látky

WGK 2: (výrazně*) vodu ohrožující látky

WGK 3: silně vodu ohrožující látky
(* podle plánované VAUwS)

Pokud není zařazení k dispozici, musí provozovatel provést vlastní klasifikaci látky.

Schválení záchytných van

 • Prohlášení o shodě (ÜHP) potvrzuje, že záchytná vana splňuje požadavky směrnice STAWA-R
 • Organizace TÜV nebo srovnatelná zkušební organizace provádí jednorázovou a opakovanou kontrolu výrobce jako odborného provozu podle WHG
 • Směrnice STAWA-R platí pro nepřestavěné vany z oceli s objemem do max. 1 000 l
 • Odlišné skladovací systémy, např. z plastu, vyžadují všeobecné schválení stavebního dozoru od organizace DIBt (Německý institut pro stavební techniku, Berlín)
Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách wt$

Vanové systémy z oceli

Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách 711
Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách 675
Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách 677
Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách wt$

Vanové systémy z plastu

Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách 646
Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách 677
Skladování hořlavých a vodu ohrožujících látek v záchytných vanách 673
Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 132