Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Informace o skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy

S níže uvedenými informacemi Vám poskytujeme krátký přehled o aktuálních předpisech a normách pro skladování hořlavých kapalin a kapalin ohrožujících vodu v souladu s předpisy.

Takto se hořlavé kapaliny a kapaliny ohrožující vodu skladují v souladu s předpisy

Dodržujte laskavě příslušné předpisy, stanovy a zákony daných zemí, týkající se povolení, předepsaných záchytných objemů atd.

Instalace a skladování záchytných van

Z důvodů ochrany spodní vody musí být nádoby, v nichž se skladují hořlavé nebo vodu ohrožující kapaliny, zajištěny vhodnými záchytnými vanami proti úniku obsahu.
Záchytné vany smí být instalovány pouze na rovných plochách, zajištěných před deštěm. Podle německých předpisů a zákonů musí být záchytná vana schopna pojmout obsah největší nádoby, nejméně však 10 % uskladněného množství.

Příklad
Skladování 2 sudů po 200 litrech

  • celkové skladované množství = 400 litrů, z toho 10 % = 40 litrů
  • největší nádoba = 200 litrů

Potřebný objem vany = 200 litrů

Pozor!
Při skladování v oblastech s ochranou spodní vody (pokud je zde skladování povoleno) musí být záchytná vana schopna pojmout veškeré skladované množství (100 %).

Ocelové záchytné vany pro skladování hořlavých kapalin kategorií GHS 1 - 3 a kapalin ohrožujících vodu kategorií GHS 1 - 4.

Záchytné vany z PE pro skladování kapalin ohrožujících vodu kategorií GHS 1 - 4. V Německu nesmí být používány ke skladování hořlavých médií.

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek wt$

Odolnost materiálů

Odolnost materiálů van vůči korozi a jejich snášenlivost s uskladněnými látkami musí být prokazatelně zjištěna. Za toto zjištění odpovídá uživatel. Vždy prosím dodržuje údaje v seznamech odolnosti a bezpečnostních listech nebezpečných látek týkajících se skladovaného média.

Tip
Pokud nelze ze seznamu odolnosti získat žádné údaje, materiál záchytné vany většinou odpovídá materiálu skladovací nádoby.

Klasifikace / označení kapalin ohrožujících vodu

Symboly nebezpečí pro kapaliny ohrožující vodu

DOSUD podle WHG (do 30.11.2010)

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek wt$

Klasifikace: silně ohrožující vodu | R věta: - | Kategorie nebezpečí: WGK3
Klasifikace: ohrožující vodu | R věta: R 50, R 50/53, R 51/53 | Kategorie nebezpečí: WGK2
Klasifikace: slabě ohrožující vodu | R věta: R 52/53, R 53 | Kategorie nebezpečí: WGK1

NOVĚ podle GHS / REACH (realizace od 01.12.2010)

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 677

Klasifikace: akutně ohrožující vodu | H věta: H 400 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 1

Klasifikace: chronicky ohrožující vodu | H věta: H 410 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 1

Klasifikace: chronicky ohrožující vodu | H věta: H 411 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 2

Klasifikace: chronicky ohrožující vodu | H věta: H 412 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 3

Klasifikace: chronicky ohrožující vodu | H věta: H 413 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 4

Klasifikace / označení hořlavých kapalin

Symboly nebezpečí pro hořlavé kapaliny

DOSUD podle GefstoffV (do 30.11.2010)

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek wt$

Klasifikace: vysoce hořlavé | Kritéria: bod vzplanutí < 0 °C bod varu < 35 °C | R věta: R 12

Klasifikace: lehce hořlavé | Kritéria: bod vzplanutí < 21 °C | R věta: R 11, R 15, R 17

Klasifikace: hořlavé | Kritéria: bod vzplanutí > 21 °C < 35 °C | R věta: R 10

NOVĚ podle GHS / REACH (realizace od 01.12.2010)

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 675

Klasifikace: extrémně hořlavé | Kritéria: bod vzplanutí < 23 °C bod varu < 35 °C | H věta: H 224 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 1

Klasifikace: lehce hořlavé | Kritéria: bod vzplanutí < 23 °C bod varu > 35 °C | H věta: H 225 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 2

Klasifikace: hořlavé | Kritéria: bod vzplanutí > 23 °C < 60 °C | H věta: H 226 | Kategorie nebezpečí: kategorie GHS 3

Další symboly nebezpečných látek podle GHS

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 673

Žíravá C

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 679

Toxická T

Vysoce toxická T+

Všechny údaje platí výhradně pro Německo, nekladou si nárok na úplnost a jsou nezávazné. Dodržujte předpisy obecně platné pro Vaši zemi. Bližší informace obdržíte od Vašeho kompetentního úřadu.

Informační systém pro skladování nebezpečných látek

Abychom Vám usnadnili výběr správného výrobku pro Vaše potřeby, integrovali jsme u příslušných výrobků informační systém pro skladování nebezpečných látek:

Z hlediska schválené vhodnosti a odolnosti jsou vyobrazeny symboly nebezpečí nejčastěji skladovaných médií (tyto symboly naleznete také na svých nádobách s nebezpečnými látkami).

Co se týče povolení, je zobrazeno logo příslušného zkušebního certifikátu.

Schválení

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 646
Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 711

Zkušební certifikáty Spojených států amerických

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 665

Environmental Protection-Agency

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 724

Uniform Fire Code

Informace ohledně skladování nebezpečných látek v souladu s předpisy a ohledně informačního systému pro skladování nebezpečných látek 669

Factory Mutual (nezávislá zkušební agentura)

Vysvětlivky k používaným termínům a zkratkám

ADR / RID
Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží na silnici a železnici


BetrSichV
Nařízení o provozní bezpečnosti


DIBt
Německý institut pro stavební techniku


GGVSEB
Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží na silnici, železnici a prostřednictvím vnitrozemské lodní dopravy


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, mezinárodní jednotný systém pro klasifikaci a značení chemikálií (látky a směsi).

IBC / KTC
Intermediate Bulk-Container / Kubischer Tank-Container, krychlový velkoobjemový kontejner
Mezinárodně schválený velký obalový prostředek pro kapalné nebezpečné látky.


StawaR
Směrnice pro ocelové vany do 1000 litrů


TRbF
Technická pravidla pro hořlavé kapaliny


TRG
Technická pravidla pro stlačené plyny


ADR / RID
Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží na silnici a železnici


ÜHP
Prohlášení o shodě výrobce po vyzkoušení výrobku uznávanou institucí