Zpět
Poradce pro oblast Životní prostředí

Skladování kapalin ohrožujících vodu ve skříních na ochranu životního prostředí a ve skříních na chemikálie

Upozornění: Dodržujte prosím závazné předpisy a stanovy daných zemí. Bližší informace obdržíte od Vašeho kompetentního úřadu.

Všeobecné právní podklady a definice

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je povinen přijmout potřebná opatření bezpečnosti práce, která ovlivňují bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci.

Tato opatření musí kontrolovat z hlediska jejich účinnosti a v případě potřeby se přizpůsobit měnícím se skutečnostem. Přitom musí usilovat o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Z tohoto hlediska je výhodné použít skříně na ochranu životního prostředí a skříně na chemikálie. Zaručují bezpečnost pro zaměstnavatele i zaměstnance!

Skladování kapalin ohrožujících vodu v souladu s předpisy

Manipulace a skladování nebezpečných látek představuje v zásadě velmi vysoké riziko. Za účelem ochrany člověka a životního prostředí musí být v provozech, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, dodržovány speciální legislativní požadavky dané země. Těmto požadavkům lze dostát například použitím speciálních bezpečnostních skříní.

Uchovávání a skladování chemikálií

Skladování kapalin ohrožujících vodu ve skříních na ochranu životního prostředí a ve skříních na chemikálie wt$

Skříň na ochranu životního prostředí s bezpečnostním ohnivzdorným boxem typu 30

Nebezpečné látky musí být uchovávány nebo skladovány tak, aby neohrožovaly lidské zdraví ani životní prostředí. Proto musí být učiněna vhodná a přijatelná preventivní opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití ani k chybnému použití.

Aby bylo zabráněno možnému chybnému použití nebo zneužití, je třeba zajistit, že nebude možná záměna nebezpečných látek mezi sebou nebo s potravinami. Z tohoto důvodu je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby potraviny nebyly uchovávány ani skladovány společně s nebezpečnými látkami. Je to zakázáno a životu nebezpečné!

Nebezpečné látky smí být uchovávány pouze v nádobách vyrobených z materiálu, který odolá očekávanému namáhání. Originální nádoby těmto požadavkům odpovídají.

Nádoby samotné však musí být opět skladovány ve vhodných prostorách/skladu/skříních.

Při skladování je třeba dávat pozor na toto:

  • U plastových nádob hrozí zejména u organických kapalin nebezpečí zkřehnutí, deformace nebo difuze.
  • Hliníkové nádoby nesmí být používány pro látky s obsahem chlorouhlovodíků, pro silné louhy jsou vhodné lahve z polypropylenu (PP), avšak ne skleněné lahve.
  • Nebezpečné látky nesmí být uchovávány nebo skladovány v takových nádobách, u kterých by z důvodu jejich tvaru nebo označení obsahu mohlo dojít k záměně s potravinami.
  • Nebezpečné látky vyvíjející plyny, páry, mlhu nebo kouř musí být uchovávány ve skříních s účinným odvětráváním.

Hořlavé kapaliny musí být skladovány ve speciálních bezpečnostních skříních s vysokou třídou požární odolnosti, které

  • jsou připojeny k účinnému odvětrávání, které zaručuje minimálně desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu a vznikající plyny a páry nepřetržitě odvádí ven,
  • jsou pod spodní ukládací plochou vybaveny záchytnou vanou z nehořlavého materiálu, která pojme alespoň 10 % maximálního přípustného skladovaného množství, minimálně však krychlový objem největší nádoby,
  • jsou vybaveny dveřmi, které se automaticky zavírají a jsou na přední straně označeny výstražnou tabulkou „Výstraha! Požárně nebezpečné látky“ a zákazovou tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“,
  • v případě požáru zabrání jeho šíření např. přerušením větrání skříně.
Skladování kapalin ohrožujících vodu ve skříních na ochranu životního prostředí a ve skříních na chemikálie wt$

Bezpečnostní box typu 30

Nejsou-li k dispozici takové skříně, existují také skříně na chemikálie, které jsou vybaveny skladovací úrovní ve formě bezpečnostní přihrádky s klasifikací typu 30. Tato přihrádka vykazuje všechny bezpečnostně relevantní vlastnosti bezpečnostní skříně odolné vůči požáru.

Toxické látky a přípravky (včetně karcinogenních, mutagenních nebo pro reprodukci toxických látek a přípravků kategorií 1 a 2) musí být uchovávány nebo skladovány tak, aby k nim měl přístup pouze odborný personál!

Společné skladování

Míra ohrožení, které vzniká při skladování chemikálií, nezávisí pouze na skladovaném množství, ale i na jeho nebezpečnosti. Divoké skladování není povoleno. Může při něm dojít ke společnému uskladnění chemikálií, které musí být z bezpečnostních důvodů skladovány odděleně.

Skladování speciálních látek, jako jsou kyseliny a louhy

Kyseliny a louhy musí být ve všech případech skladovány odděleně, zejména když by mohly uvolňovat agresivní páry! Budou-li tyto látky skladovány v jedné skříni, musí být uloženy v samostatných, vzájemně oddělených oblastech a skříň musí být připojena k odvětrávacímu systému a trvale odvětrávána. Oblastí musí být jasně označeny, aby nebylo možné pomíchání kyselin a louhů.

Tyto skříně musí být vybaveny nerazavějícími vanami a spodní plochou.

Na skříně pro kyseliny a louhy pro skladování kyselin a louhů v souladu s předpisy se prosím dotažte.

Skladování prostředků na ochranu rostlin

Skladování kapalin ohrožujících vodu ve skříních na ochranu životního prostředí a ve skříních na chemikálie wt$

Skříň na prostředky na ochranu rostlin

Prostředky na ochranu rostlin jsou chemické nebo biologické účinné látky a přípravky, které mohou otrávit vodu a vyžadují bezpečné skladování.

Prostředky na ochranu rostlin smí být uchovávány výhradně v pevně uzavřených originálních obalech. Dále platí: Ze zásady nesmí být jako stavební materiál používány žádné hořlavé materiály. Nesmí být vestavovány žádné dřevěné regály a větší obalové jednotky by neměly být ponechávány v kartonech.

Sklad nebo skříň na ochranu životního prostředí / skříň na chemikálie musí být označeny jako sklad prostředků na ochranu rostlin a opatřeny nápisem Prostředky na ochranu rostlin – nepovolaným vstup zakázán.

Skříně na ochranu životního prostředí by měly nést označení Ü (potvrzení, že odpovídají příslušným požadavkům), aby byly záchytné vany dostatečně těsné.

U těchto skříní je rovněž třeba dbát na to, jak velká je záchytná kapacita vkládacích polic. Při skladování prostředků na ochranu rostlin musí být v případě úniku zachyceno 10 % skladovaného množství, minimálně však objem největší nádoby. Pokud se nacházíte v oblasti hygienické ochrany vodních zdrojů, musí být možné zachytit celé skladované množství. Zde může být zapotřebí vybavit skříně většími vkládacími policemi.

Vlastnosti skříní na ochranu životního prostředí / skříní na chemikálie

Podle druhu skladované látky musí být splněny určité minimální požadavky. Pouze tak je zaručeno bezpečné skladování.

Pro bezpečné skladování nehořlavých chemikálií a toxických látek v souladu s předpisy proto existují skříně na ochranu životního prostředí / skříně na chemikálie. Tyto skříně slouží ke skladování nehořlavých kapalin ohrožujících vodu a toxických látek na pracovištích v souladu s předpisy.

Volitelně mohou být vybaveny záchytnou vanou speciálně testovanou z hlediska těsnosti a opatřenou certifikátem.

Látky, které z důvodu svých vlastností nevyžadují odsávání, mohou být uloženy ve skříních na chemikálie nebo ve vitrínách. Některé ze skříní na chemikálie mají dveře se skleněnými výplněmi, které musí být vyrobeny buď z bezpečnostního skla nebo z materiálů s minimálně rovnocennými bezpečnostními vlastnostmi (vrstvené bezpečnostní sklo, plexisklo, polykarbonát).

Naše top výrobky z tohoto poradce
Relevance
Počet výrobků: 59