Jak správně uplatňovat zákony o likvidaci odpadů ve Vaší firmě

2021/08/08


Plastová hračka s vybitými bateriemi, rozbitá počítačová myš nebo staré dřevěné regály, které tu zůstaly při posledním stěhování. Ten či onen odpad z domácnosti rychle skončí v popelnici na zbytkový odpad, ačkoli by měl být ve skutečnosti likvidován odděleně – obvykle to zůstane bez povšimnutí.

Ve firmách se však úřady na správnou likvidaci odpadu dívají přísněji. Likvidace odpadu musí být organizována podle určitých předpisů a musí být také srozumitelně zdokumentována. V tomto příspěvku se dozvíte, proč je nakládání s odpady tak důležité. Najdete zde také užitečné tipy pro praktickou realizaci hierarchie nakládání s odpady ve Vaší firmě.

Proč existují zákony o nakládání s odpady?

Co se děje s naším odpadem po jeho likvidaci, se stává stále výbušnějším tématem. Správná likvidace není jen o plastech a obalech.

Mnoho druhů odpadu, jako jsou baterie nebo úsporné žárovky, obsahuje škodliviny, které by se nikdy neměly uvolňovat do životního prostředí. Další součásti výrobků, například některé kovy v elektrických spotřebičích, lze rovněž znovu použít. Pokud jsou tedy spotřebiče správně recyklovány, je zapotřebí méně nových zdrojů.

Základní rámec pro nakládání s odpady je stanoven na úrovni EU. Tím je zajištěno, že všechny členské státy provádějí společnou odpadovou politiku, tj. usilují o dosažení společného cíle v oblasti odpadů. Nejdůležitější z těchto směrnic EU je pravděpodobně rámcová směrnice o odpadech (2008/98/ES).

Upozornění: Materiál, který chcete znovu použít, by měl být shromažďován ve vhodných sběrných nádobách, zkontrolován a případně vyčištěn.

Správné nakládání s odpady ve firmě v 5 krocích – takto to funguje

1. Zamezení
 • Snížení množství odpadu
  Nejlepší volba pro Vaši firmu a životní prostředí: Kde není odpad, tam není co likvidovat.
 • Snížení produkce znečišťujících látek
  V některých případech se odpadu nelze zcela vyhnout. Existuje však možnost přejít na výrobky, jejichž odpad má méně škodlivé účinky. Například pro plastové obaly se vyvíjí stále více alternativ, které se vyrábějí ze zbytků, jako je kukuřičná sláma, piliny nebo dokonce zbytky potravin.
 • Výměna zkušeností
  Vaši zaměstnanci, kteří denně pracují s výrobky a obaly, mají často velmi dobré nápady, jak zabránit vzniku odpadů.
 • Informování o cíli
  Je důležité, aby byli všichni zaměstnanci informováni o cíli snižování množství odpadu. Ještě lepší je, když si můžete stanovit konkrétní cíl, kterého byste chtěli společně dosáhnout do určitého data. To zvyšuje motivaci.
2. Opakované použití
 • Oprava: Zejména elektrické spotřebiče lze často opravit, místo abyste je likvidovali a kupovali nové.
 • Opětovné použití: Pokud je to možné, uschovejte a znovu použijte obaly nebo jiné materiály.

V této fázi jde o prodloužení životnosti zařízení a výrobků, aby se snížilo množství odpadu ve firmě. Mnoho dalších součástí výrobku lze také použít vícekrát ke stejnému účelu.

3. Recyklace

Pokud nelze použít žádnou z výše uvedených strategií, musí být odpad zlikvidován na příslušné skládce. Na tomto místě dodržujte zvláštní předpisy pro přepravu a likvidaci nebezpečných a zvláštních odpadů.

Ochrana životního prostředí a zdrojů je pro nás ve společnosti KAISER+KRAFT obzvláště důležitá. Rádi Vás podpoříme při zavádění opatření pro nakládání s odpady ve Vaší firmě. Podívejte se na náš sortiment pro nakládání s odpady.

4. Zužitkování

V této fázi dochází ke spalování materiálů, z nichž lze vyrábět elektřinu nebo teplo. Upozorňujeme, že pro energetické využití jsou vhodné pouze suroviny, které při spalování neuvolňují škodliviny. I tento odpad se obvykle shromažďuje ve firmě a poté je předáván do příslušného recyklačního střediska.

5. Likvidace

Pokud nelze použít žádnou z výše uvedených strategií, musí být odpad zlikvidován na příslušné skládce. Na tomto místě dodržujte zvláštní předpisy pro přepravu a likvidaci nebezpečných a zvláštních odpadů.

Ochrana životního prostředí a zdrojů je pro nás ve společnosti KAISER+KRAFT obzvláště důležitá. Rádi Vás podpoříme při zavádění opatření pro nakládání s odpady ve Vaší firmě. Podívejte se na náš sortiment pro nakládání s odpady.

Likvidace odpadu ve firmě mg$

Kontaktujte nás

V případě dalších dotazů jsme Vám bezplatně k dispozici