Zpět
Poradce pro oblast Provoz

8 otázek k první pomoci v provozu

Upozornění: Následující doplňující informace k tématu první pomoci se zakládají na německých zákonech a vyhláškách. Dodržujte prosím závazné předpisy a ustanovení daných zemí. Bližší informace obdržíte od Vašeho kompetentního úřadu.

Navzdory všem snahám v oblasti prevence úrazů to jde rychle: Zaměstnanec se zranil při výkonu svého povolání a potřebuje první pomoc. Co přesně však máme chápat pod pojmem „první pomoc“? A jaké rámcové podmínky musí společnost splňovat, aby mohla být poskytnuta první pomoc?


V tomto článku Vám ukážeme, na co musíte dbát u tématu první pomoci, jaké zákonné předpisy existují a jaké výrobky potřebujete pro první ošetření v provozu.

První pomoc wt$

Jaké existují právní základy?

Bezpečnostní předpis BGV A1 „Zásady prevence“ definuje požadavky na materiál pro první pomoc a zařízení pro první pomoc v provozu. Vysvětlivky a upřesnění k tomuto bezpečnostnímu předpisu jsou uvedeny ve směrnici BGR A1 „Zásady prevence“.


V principu musí zaměstnavatel podle § 2 BGV A1 zajistit potřebná opatření pro prevenci pracovních úrazů a účinnou první pomoc. Za organizaci první pomoci v provozu zodpovídá podle § 24 BGV A1 firma. Musí vytvořit předpoklady pro poskytnutí první pomoci v případě nouze.

Co přesně to znamená pro Vás jako zaměstnavatele? Abyste mohli organizovat první pomoc v provozu, potřebujete materiál pro první pomoc, záchranné dopravní prostředky, sanitární prostory a popř. záchranné přístroje. Kromě toho musí být personál, například záchranář nebo provozní ošetřovatel, vyškolen v oblasti odborných znalostí o první pomoci. V následujících oddílech se o těchto tématech dozvíte více.

Na co je třeba dbát u materiálu pro první pomoc?

První pomoc ler

K materiálu pro první pomoc patří lékárničky, nástěnné lékárničky a kufříky první pomoci. Jaká z těchto tří variant je ta pravá pro Vaši firmu, to záleží na podmínkách provozu. Zatímco lékárničku můžete rychle uložit do skříně, nástěnnou lékárničku musíte trvale připevnit na zeď. Kufřík první pomoci spojuje obojí. Díky rukojeti ho můžete pohodlně přepravovat nebo ho pomocí upevňovacího materiálu můžete připevnit na zeď.

Materiál pro první pomoc musí být uchováván tak, aby byl neustále po ruce, byl snadno přístupný, byl chráněn před škodlivými vlivy a rovněž byl k dispozici v dostatečném množství. Je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat úplnost a trvanlivost materiálu.

Podle § 24 odst. 6 BGV A1 musí být každé poskytnutí pomoci zdokumentováno v deníku pro záznamy o poskytnutí první pomoci, který musí být uchováván po dobu pěti let. Tato dokumentace poskytuje důležitý základ pro plánování a organizaci první pomoci. Mohou být analyzována místa častých úrazů a přijata bezpečnostní opatření. V případě pracovního úrazu slouží deník pro záznamy o poskytnutí první pomoci jako důkaz pro uplatnění náhrady škody u pojišťovny.

Jaké množství materiálu pro první pomoc je zapotřebí?

Množství materiálu pro první pomoc, které musí být obsaženo v lékárničce, nástěnné lékárničce nebo kufříku první pomoci, je upraveno různými normami DIN. Podle normy DIN 13157 obsahuje malá lékárnička 65 dílů, mimo jiné různé obvazy, krycí materiál, trojcípé šátky, nůžky, náplasti, jednorázové rukavice a záchrannou přikrývku. Velká lékárnička podle DIN 13169 obsahuje 127 dílů. Důležité je vědět, že obě lékárničky se neliší v druhu materiálu, ale v jeho množství.

V závislosti na velikosti provozu a provozních nebezpečích je zapotřebí různý počet lékárniček:

Správní a obchodní provozy

1 až 50 zaměstnanců: 1 malá lékárnička

51 až 300 zaměstnanců: 1 velká lékárnička

na každých 300 dalších zaměstnanců navíc: 1 velká lékárnička

Výrobní a zpracovatelské provozy

1 až 20 zaměstnanců: 1 malá lékárnička

21 až 100 zaměstnanců: 1 velká lékárnička

na každých 100 dalších zaměstnanců navíc: 1 velká lékárnička

Staveniště

1 až 10 zaměstnanců: 1 malá lékárnička

11 až 50 zaměstnanců: 1 velká lékárnička

na každých 50 dalších zaměstnanců navíc: 1 velká lékárnička

Velká lékárnička podle DIN 13169 může být také nahrazena dvěma malými lékárničkami podle DIN 13157.

Existují regulace pro trvanlivost materiálu pro první pomoc?

Obsahy lékárniček, nástěnných lékárniček nebo kufříků první pomoci mají různé trvanlivosti. Sterilně zabalené materiály (např. krycí materiál nebo obvazy) jsou opatřeny datem minimální trvanlivosti. Zde může trvanlivost činit v závislosti na výrobci až 20 let. Podle zákona o lékařských výrobcích se obvazový materiál po uplynutí doby trvanlivosti nesmí používat. Důvodem pro tuto přísnou úpravu je fakt, že například obvazy již nejsou sterilní nebo náplasti ztrácejí své lepivé vlastnosti. Nesterilně zabalené materiály (např. trojcípé šátky nebo záchranná přikrývka) nemají žádné datum minimální trvanlivosti a musí se doplnit až po použití.

První pomoc wt$

Jak je to s první pomocí u speciálních skupin povolání?

V závislosti na skupině povolání je riziko úrazu různé. V kanceláři se rychle stane, že se řízneme nůžkami nebo řezačkou a potřebujeme náplast. Naproti tomu v oblasti průmyslu, kde se pracuje s těžkými přístroji, jsou zranění často větší – navzdory vysokým bezpečnostním standardům opětovně dochází k pohmoždění, větším řezným zraněním nebo poleptání.

Aby bylo možné zvládnout tato různá zranění, byl pro skupiny povolání strojírenství, metalurgie, správa a dílna vyvinut speciální kufřík první pomoci. Obsahuje základní vybavení podle normy DIN 13157 plus rozšíření podle příslušné skupiny, jako roztok pro okamžitý výplach očí, masku pro umělé dýchání, chladicí sprej nebo replantační sáček. Na vyžádání Vám můžeme nabídnout i kufříky první pomoci pro jiné skupiny povolání. Kontaktujte nás.

Co je nutné dodržovat při přepravě zraněného?

Podle § 24 odst. 3 BGV A1 musí být zraněný po úrazu v provozu odborně a šetrně přepraven k dalšímu lékařskému ošetření. Přeprava probíhá v tak zvaných záchranářských dopravních prostředcích. K nim patří klasická nosítka. Na pracovištích s rozlehlými firemními budovami musejí být nosítka k dispozici na několika dobře dosažitelných místech.

Jinak je tomu v profesních odvětvích, kde se pracuje za speciálních rámcových podmínek, např. v hornictví nebo výškovém záchranářství. Běžná nosítka zde z důvodu prostorových podmínek nelze používat. Doporučují se lopatková nosítka, košová nosítka nebo jiné dopravní prostředky.

Musí každá firma poskytovat sanitární prostor?

V závislosti na velikosti, resp. riziku v provozu, musí být podle § 25 odst. 4 BGV A1 ve firmě zřízen sanitární prostor. Taková místnost první pomoci by měla v první řadě podporovat účinnost první pomoci tím, že zraněného a jeho pomocníky odcloní od rušivých vlivů. Podle nařízení o pracovištích (ArbStättV), směrnic pro pracoviště (ASR) a požadavků zákona na ochranu matek musejí být v sanitárním prostoru nainstalována odpovídající lehátka.

Zařízení první pomoci musejí být označena, aby bylo možné je v případě potřeby rychle najít. Jaké předpisy platí pro toto označení, to si můžete přečíst v našem poradci Rozpoznávací vzdálenosti.

Jaké další pomůcky se používají při první pomoci?

V případě některých úrazů, jako například při požáru nebo poleptání louhem, jsou zapotřebí doplňkové záchranné přístroje. K nim patří např. sprchy pro oplachování těla, láhve pro výplach očí, záchranné plachty nebo řezací přístroje. Do této kategorie spadají také hasicí přístroje.

V našem poradci Láhve pro výplach očí se dozvíte více o konkrétním použití těchto láhví pro výplach očí v rámci první pomoci.

Naše top kategorie z tohoto poradce